PegPerego

Peg Perego –享负盛名的国际婴儿用品品牌,其起源于一个父爱及一个匠工手艺。回溯到40年代的意大利,作为父亲的Giuseppe Perego一心为自己的小朋友亲手制作婴儿手推车。凭 着优秀手艺,这婴儿车得到各方人士赞赏。

PegPerego PegPerego PegPerego PegPerego

SHARE

完成