DFS Lucky Draw

DFS Lucky Draw

凡是LOYAL T的会员,只要于DFS免税店内购买任何葡萄酒或高品质烈酒的产品,即可参与大抽奖以赢取高达HK$8,888的HKIA LT礼券。

DFS Lucky Draw DFS Lucky Draw DFS Lucky Draw DFS Lucky Draw DFS Lucky Draw DFS Lucky Draw

SHARE

完成