Center for Liver Health, CUHK

我们的研究团队,领导多个国际大型药物研究,撰写各类肝病的国际治疗指引,例如脂肪肝国际治疗指引、亚太区乙型肝炎临床应用指引等。

Center for Liver Health, CUHK Center for Liver Health, CUHK Center for Liver Health, CUHK Center for Liver Health, CUHK Center for Liver Health, CUHK

SHARE

DONE